Воскресенье, 20 Августа 2017
Понедельник, 25 Июнь 2007 23:46

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Оцените материал
(1 Голосовать)

Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 19 грудня 2006 року N 1591

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 лютого 2007 р. за N 97/13364

Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 15, 39 - 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 лютого 2000 року N 5 "Про затвердження Положення про надання особливої інформації акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами облігацій", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2000 року за N 108/4329;

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 4 вересня 2001 року N 248 "Про порядок подання щоквартальної інформації акціонерними товариствами та холдинговими компаніями зі значною державною часткою в статутному капіталі", зареєстроване у Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2001 року за N 875/6066.

3. З 1 жовтня 2007 року втрачають чинність:

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 9 червня 1998 року N 72 "Про затвердження Положення про надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами облігацій", зареєстроване у Міністерстві юстиції України 8 липня 1998 року за N 431/2871;

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 3 червня 2003 року N 227 "Про затвердження Положення про подання річного звіту закритими акціонерними товариствами до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 25 червня 2003 року за N 515/7836;

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 3 червня 2003 року N 221 "Про порядок інформування громадськості акціонерними товариствами та емітентами облігацій", зареєстроване у Міністерстві юстиції України 27 червня 2003 року за N 530/7851.

4. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Непрану забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Непрана.

6. Це рішення набирає чинності з 1 березня 2007 року, крім розділів V та VI даного рішення, які набирають чинності з 1 жовтня 2007 року.

  Голова Комісії  
А. Балюк

ПОГОДЖЕНО:  
 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва  
 
 
А. Дашкевич

Протокол засідання Комісії
від 19 грудня 2006 р. N 57

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 19 грудня 2006 р. N 1591

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 лютого 2007 р. за N 97/13364

Положення
про розкриття
інформації емітентами цінних паперів


Розділ I. Загальні положення

1. Це Положення регулює склад, порядок і строки розкриття на фондовому ринку регулярної, особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери (далі - Інформація) емітентами цінних паперів та подання її до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія).

2. Дія цього Положення поширюється на всіх емітентів цінних паперів, крім емітентів державних цінних паперів, інвестиційних сертифікатів.

На емітентів облігацій місцевих позик вимоги розділів II, III, IV та VI цього Положення не поширюються.

Емітенти - закриті акціонерні товариства, які не здійснювали відкрите розміщення цінних паперів, розкривають регулярну інформацію відповідно до розділу VI цього Положення.

3. Емітенти цінних паперів у випадках, передбачених цим Положенням, зобов'язані розкривати на фондовому ринку у такій послідовності Інформацію шляхом:

розміщення на безоплатній основі в загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів (далі - загальнодоступна інформаційна база даних Комісії) або в її інформаційному ресурсі, поновлюваному у режимі реального часу (далі - стрічка новин);

опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Комісії (далі - офіційні друковані видання);

подання до Комісії.

Емітент після розкриття Інформації відповідно до вимог цього Положення може на власний розсуд додатково оприлюднити Інформацію на власному або іншому сайті у глобальній інформаційній мережі Інтернет (далі - сторінка в мережі Інтернет).

4. Інформація, що підлягає розкриттю відповідно до цього Положення, повинна розкриватися українською мовою.

5. У випадку оприлюднення Інформації в стрічці новин емітентом, цінні папери якого знаходяться у лістингу організатора торгівлі, емітент після оприлюднення такої Інформації в стрічці новин зобов'язаний повідомити організатора торгівлі про розкриття такої Інформації у порядку, погодженому з організатором торгівлі.

6. Порядок взаємодії осіб, що зобов'язані розкривати Інформацію відповідно до цього Положення, та особи, уповноваженої на розміщення Інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, доступ до загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії регулюються нормативно-правовими актами Комісії.

7. Емітент має надавати Інформацію для розміщення у стрічці новин або у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії до особи, уповноваженої на розміщення Інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

8. Емітент при оприлюдненні Інформації на сторінці в мережі Інтернет забезпечує вільний доступ до такої Інформації, а також повідомляє на вимогу заінтересованих осіб адреси сторінок в мережі Інтернет, на яких здійснюється оприлюднення Інформації.

9. Інформація, яку емітент розкриває відповідно до цього Положення шляхом розміщення у стрічці новин, загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, на сторінці в мережі Інтернет, повинна бути доступна на безоплатній основі всім заінтересованим особам.

10. Емітент зобов'язаний забезпечити доступ будь-якій заінтересованій особі до Інформації, що розкривається відповідно до цього Положення, шляхом збереження копій зазначеної Інформації за місцезнаходженням постійно діючого виконавчого органу емітента.

11. У разі надходження звернень емітент зобов'язаний повідомляти акціонерів або інвесторів щодо Інформації, що розкрита емітентом відповідно до цього Положення. Відповідь на письмовий запит акціонера або інвестора має бути надана емітентом протягом п'ятнадцяти робочих днів з моменту його отримання.

12. У разі, якщо відповідно до цього Положення Інформація повинна бути розкрита шляхом оприлюднення в стрічці новин до моменту розкриття Інформації емітентом шляхом оприлюднення в стрічці новин, розкриття такої Інформації іншими шляхами, у тому числі шляхами, передбаченими цим Положенням, не допускається.

13. У разі, якщо емітент несвоєчасно розкриває Інформацію, розкриття якої є обов'язковим відповідно до законодавства, в тому числі нормативно-правових актів Комісії, емітент повинен письмово повідомити Комісію з обґрунтуванням причин, що призвели до несвоєчасного розкриття Інформації, додати такі пояснення до регулярної інформації у вигляді супровідного листа, складеного у довільному вигляді та засвідченого підписом керівника та відбитком печатки емітента.

Про несвоєчасне розкриття Інформації емітент повідомляє акціонерів або інвесторів шляхом оприлюднення Інформації та відповідного повідомлення у стрічці новин протягом двох днів, але не пізніше 10.00 години третього дня після дня виявлення емітентом факту несвоєчасного розкриття.

14. При поданні Інформації до Комісії емітент зобов'язаний надавати (надсилати) таку Інформацію у паперовій та електронній формах. Електронна форма Інформації складається з файлів, встановлених окремими наказами Голови Комісії.

Електронна форма Інформації надається на носії інформації (дискета 3,5 або лазерний диск).

14.1. Інформація в електронній формі складається шляхом заповнення таблиць та форм, передбачених цим Положенням, за допомогою програмних засобів, які забезпечують формування файлів у форматі, визначеному Комісією.

14.2. Інформація у паперовій формі формується як друкована копія електронної форми.

14.3. У разі, якщо паперова форма Інформації нараховує більше одного аркуша, така Інформація повинна бути прошнурована, пронумерована та скріплена відбитком печатки емітента та підписом керівника емітента. На зворотному боці останньої сторінки робиться такий напис: "Прошнуровано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки емітента та підписом керівника емітента (кількість) сторінок".

14.4. Підпис керівника та відбиток печатки емітента на титульному аркуші паперової форми Інформації також підтверджує ідентичність електронної та паперової форми Інформації, що подається до Комісії, та Інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

15. Фінансова звітність емітентів цінних паперів (крім банків) заповнюється та складається у формах і порядку, встановлених Міністерством фінансів України. Форми фінансової звітності емітентів цінних паперів - банків і порядок їх заповнення встановлюються Національним банком України.

Формат фінансової звітності емітентів цінних паперів формується відповідно до вимог, установлених наказами Голови Комісії, і розкривається у електронній формі та паперовій, у вигляді роздрукованих електронних форм.

16. Датою подання Інформації до Комісії вважається день фактичної її подачі до загального відділу Комісії, а в разі надсилання її поштою - дата одержання Комісією Інформації, зазначена на штемпелі підприємства зв'язку, що обслуговує Комісію.

17. Інформація вважається розкритою своєчасно, якщо вона оприлюднена, опублікована та подана (надіслана) до Комісії у формі, порядку та строки, встановлені цим Положенням.

Розділ II. Розкриття особливої інформації емітентами цінних паперів


Глава 1. Загальні положення про розкриття особливої інформації емітентами цінних паперів на фондовому ринку

1. Обов'язок здійснювати розкриття особливої інформації, передбаченої цим Положенням, поширюється на емітентів цінних паперів з дати, наступної за датою реєстрації Комісією першого випуску цінних паперів.

2. Обов'язок здійснювати розкриття особливої інформації, передбаченої цим Положенням, припиняється з дати опублікування інформації про скасування реєстрації випуску цінних паперів та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів в порядку, встановленому Комісією.

Обов'язок здійснювати розкриття особливої інформації, передбаченої цим Положенням, припиняється у відповідності з цим пунктом за умови відсутності інших підстав для виникнення такого обов'язку.

3. Емітенти цінних паперів розкривають особливу інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 2 цього розділу.

4. Обов'язок емітента цінних паперів щодо розкриття особливої інформації виникає з дати вчинення будь-якої дії, що може вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів.

5. Емітенти цінних паперів зобов'язані розкривати особливу інформацію у повному обсязі відповідно до вимог цього Положення.

6. Емітенти цінних паперів зобов'язані розкривати особливу інформацію у формі повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (далі - Повідомлення). Щодо кожного виду особливої інформації складається окреме Повідомлення.

7. При розкритті особливої інформації емітентом в Повідомленні наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і всебічного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента.

Глава 2. Зміст особливої інформації емітента цінних паперів

1. До особливої інформації про емітента цінних паперів належать відомості про:

прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу;

прийняття рішення про викуп власних акцій;

факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі;

одержання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента;

зміну складу посадових осіб емітента;

зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій;

рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв;

рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу;

порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію;

рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента.

2. Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, складаються за формою, наведеною у додатку 1.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття рішення органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, та назва органу, що прийняв таке рішення;

вид, кількість та сума цінних паперів, спосіб їх розміщення (публічний, приватний);

тип, форми існування цінних паперів, що розміщуються;

розмір збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткового випуску акцій. У разі розміщення акцій зазначається їх номінальна вартість та запропонована ціна із зазначенням способу її визначення. Якщо розміщення акцій може призвести до зміни власника великого пакета акцій емітента, збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій, наводиться найменування юридичної особи або зазначається "фізична особа", якщо інформація виникла щодо власника - фізичної особи, кількість їхніх акцій та частка у статутному капіталі до розміщення акцій;

співвідношення (у відсотках) кількості облігацій підприємств та/або інших цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), що розміщуються, загальної кількості облігацій та/або інших цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) підприємств в обігу до розміру статутного капіталу емітента;

інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються;

спосіб оплати цінних паперів. Якщо оплата здійснюється активами, іншими ніж грошові кошти, наводиться їх перелік;

мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів;

прізвище, ім'я та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів, які придбали або планують придбати цінні папери, що розміщуються, наводяться кількість цінних паперів, які планується придбати або вже придбані зазначеними особами;

інформація щодо можливості конвертації цінних паперів;

інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії.

3. Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій складаються за формою, наведеною у додатку 2.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідним органом управління емітента рішення про викуп власних акцій.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення щодо викупу власних акцій та назва уповноваженого органу, який прийняв таке рішення;

період викупу (дата початку й закінчення викупу) та порядок викупу. Якщо рішення не передбачає періоду, протягом якого здійснюватиметься викуп акцій, про це слід зазначити;

інформація про мету викупу акцій, порядок визначення ціни акцій, які викупаються, із зазначенням факторів, які враховуються при визначенні ціни акцій, та ступеня їх впливу;

номінальна та ринкова вартість акцій та прибуток на акцію за річною фінансовою звітністю року, який передував даті прийняття рішення про викуп акцій;

тип, форма існування і кількість акцій, що підлягають викупу;

співвідношення (у відсотках) кількості акцій, що підлягають викупу, до статутного капіталу;

найменування або прізвище, ім'я та по батькові акціонерів, які володіють 10 і більше відсотками акцій за станом до викупу акцій;

інформація про членів ради товариства та/або виконавчого органу, у яких викупаються акції, із зазначенням кількості акцій, якими вони володіють, та частки у загальній кількості акцій за станом до викупу акцій;

дата викупу акцій власної емісії, їх тип, кількість, частка від загальної кількості акцій (якщо емітент володіє раніше викупленими акціями власної емісії);

дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що підлягають викупу, та найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску акцій, що підлягають викупу.

4. Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі складаються за формою, наведеною у додатку 3.

Датою вчинення дії вважається дата:

включення цінних паперів емітента у лістинг фондової біржі;

коли емітенту стало відомо чи коли він мав дізнатися про зміну рівня лістингу його цінних паперів;

коли емітенту стало відомо чи коли він мав дізнатися про делістинг його цінних паперів.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата дії, дія (лістинг/делістинг або зміна рівня лістингу), найменування фондової біржі, вид, номінальна вартість та кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія;

співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких вчинена дія, до загального розміру конкретного випуску цінних паперів (у відсотках);

дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів та найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія;

вид, тип та форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія;

дата рішення та уповноважений орган емітента, що прийняв рішення про включення в лістинг фондової біржі цінних паперів емітента. Наводиться найменування фондової біржі, в лістинг якої включаються цінні папери емітента;

дата рішення та уповноважений орган емітента або найменування фондової біржі, які прийняли рішення про делістинг цінних паперів емітента або зміну рівня лістингу;

види, кількість цінних паперів, які продовжують бути у лістингу, права їх власників;

в разі делістингу зазначається дата, з якої цінні папери більше не котируватимуться на фондовій біржі, та причини їх делістингу.

5. У разі отримання емітентом грошових коштів за кредитним договором емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 5.1 цього пункту. У разі отримання емітентом грошових коштів або інших речей, визначених родовими ознаками за договором позики, емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 5.2 цього пункту.

5.1. Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента, складаються за формою, наведеною у додатку 4.

Датою вчинення дії вважається дата одержання кредиту.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення про одержання кредиту та назва уповноваженого органу, що його прийняв;

дата підписання договору кредиту, вид кредиту, сума кредиту, процентна ставка, строк, на який укладено договір кредиту, та умови повернення кредиту із зазначенням активів, наданих у заставу, або інший спосіб забезпечення кредиту;

дата одержання кредиту;

інформація про кредитора, який прийняв рішення про надання кредиту, із зазначенням його найменування, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження;

вартість чистих активів емітента, розрахованих на кінець останнього звітного періоду; співвідношення суми кредиту до вартості активів на початок звітного року;

інформація щодо цільового призначення коштів, отриманих за кредитом.

У разі, якщо грошові кошти емітент отримує на підставі укладених договорів кредиту в декілька етапів траншами, що не перевищують, дорівнюють або є більшими ніж 25 відсотків активів емітента, інформація розкривається при вчиненні кожної з дій. При цьому датою вчинення дії вважається дата одержання частини кредиту (траншу), у тому числі у разі закриття кредитної лінії.

Зазначаються розмір одержаної частини кредиту (траншу) у грошовій формі, розмір одержаної частини кредиту (у відсотках) до загального розміру кредиту та дата отримання частини кредиту (траншу), дата відкриття та дата закриття кредитної лінії.

У разі, якщо кредити є короткостроковими - строком в один банківський день, інформація розкривається на фондовому ринку, але не подається до Комісії. При цьому датою вчинення дії вважається дата одержання кредиту.

Емітент може додатково, на власний розсуд, розкривати інші відомості, що можуть вплинути на рішення інвесторів (як то умови зміни процентної ставки тощо).

5.2. Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента, складаються за формою, наведеною у додатку 5.

Датою вчинення дії вважається дата передання грошових коштів або інших речей, визначених родовими ознаками.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення про одержання позики та назва уповноваженого органу, що його прийняв;

дата підписання договору, предмет договору, вид позики (процентна, безпроцентна), сума одержаної позики або вартість речей, визначених родовими ознаками, процентна ставка, строк, на який надано позику, та умови повернення позики із зазначенням активів, наданих у заставу, або інший спосіб забезпечення позики;

дата зарахування коштів на поточний рахунок або дата одержання речей, визначених родовими ознаками;

інформація про позикодавця із зазначенням його найменування (прізвища, імені та по батькові позикодавця - фізичної особи), ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер з ДРФО - фізичної особи), місцезнаходження;

вартість чистих активів емітента, співвідношення суми одержаної позики до вартості активів на початок звітного року;

інформація щодо мети використання коштів або речей, визначених родовими ознаками отриманих за договором позики.

У разі, якщо емітент одержує грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, на підставі укладених договорів позики в декілька етапів траншами, що не перевищують, дорівнюють або є більшими ніж 25 відсотків активів емітента, інформація розкривається при вчиненні кожної дії.

При цьому датою вчинення дії вважається дата одержання частини позики (траншу), у тому числі останньої частини позики (траншу).

Зазначаються розмір одержаної частини позики (траншу) у грошовій формі, розмір одержаної частини позики (у відсотках) до розміру позики та дата одержання частини позики (траншу).

Емітент може додатково, на власний розсуд, розкривати інші відомості, що можуть вплинути на рішення інвесторів (як-то умови зміни процентної ставки тощо).

6. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента складаються за формою, наведеною у додатку 6.

До інформації про зміну складу посадових осіб емітента відноситься інформація про звільнення або призначення посадових осіб емітента, які вважаються такими відповідно до законодавства. Датою вчинення дії вважається дата прийняття рішення відповідним органом управління емітента щодо зміни складу посадових осіб емітента.

У Повідомленні розкривається така інформація:

назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб, дата прийняття рішення, зміст такого рішення (звільнення, призначення посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення;

інформація про посадову особу із зазначенням прізвища, імені та по батькові, паспортних даних, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено, частка, якою володіє в статутному капіталі емітента;

обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

У разі призначення посадової особи розкривається інформація про строк, на який призначено особу, інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності, розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі.

У разі звільнення посадової особи розкривається інформація щодо строку, протягом якого така особа перебувала на посаді.

Якщо нікого не призначено на посаду замість звільненої особи, інформація про це обов'язково розкривається.

7. Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, розкривається емітентом на фондовому ринку, але не подається до Комісії.

Датою вчинення дії вважається дата повідомлення емітента особою, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України, про внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів або проведення облікових операцій на рахунках у цінних паперах, у зв'язку з чим пакет власника акцій:

становить 10 і більше відсотків голосуючих акцій;

став менше 10 відсотків голосуючих акцій;

збільшився або зменшився, але становить не менше 10 відсотків голосуючих акцій.

У Повідомленні розкривається така інформація:

зазначається "фізична особа", якщо інформація виникла щодо власника - фізичної особи або повне найменування і місцезнаходження юридичної особи;

розмір пакета акцій акціонера, у тому числі з урахуванням розміру збільшення.

8. Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв складаються за формою, наведеною у додатку 7.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідного рішення.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення про утворення (припинення) філії (філій), представництва (представництв) емітента, назва уповноваженого органу, що його прийняв, та причини прийняття такого рішення;

повне найменування та місцезнаходження кожної філії чи представництва, що були створені чи припинені, та функції, які вони виконували чи будуть виконувати. В разі прийняття рішення щодо кількох філій чи представництв усі відомості можуть подаватись в одному повідомленні з обов'язковим розкриттям необхідної інформації щодо кожної філії чи представництва.

9. Відомості про рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу складаються за формою, наведеною у додатку 8.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідного рішення вищим органом емітента.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення про зменшення статутного капіталу та назва уповноваженого органу емітента, що його прийняв, а також причини, які обумовили прийняття такого рішення;

інформація про розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення про його зменшення, розмір статутного капіталу після зменшення;

сума, на яку зменшується статутний капітал, та частка (у відсотках), на яку зменшується статутний капітал, спосіб зменшення статутного капіталу;

кількість голосуючих акцій та їх частка у загальній кількості голосуючих акцій (у відсотках), щодо кожного з членів ради товариства, виконавчого органу, яким належать акції емітента, та акціонерів, які володіють 10 і більше відсотками голосуючих акцій станом до зменшення статутного капіталу.

10. У разі порушення справи про банкрутство емітента емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 10.1 цього пункту. У разі винесення ухвали про санацію емітента емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 10.2 цього пункту.

10.1. Інформація про порушення справи про банкрутство емітента складається за формою, наведеною у додатку 9.

Датою вчинення дії вважається дата:

винесення судом ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство або дата, коли емітент дізнався чи мав дізнатися про порушення провадження у справі про його банкрутство, якщо процедуру банкрутства розпочато за заявою кредитора;

подання емітентом заяви до суду щодо порушення справи про його банкрутство. У цьому випадку дата попереднього слухання не зазначається. Після винесення судом ухвали про порушення справи про банкрутство емітент повинен додатково оприлюднити таку інформацію.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата винесення судом ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство емітента, найменування (прізвище, ім'я, по батькові) особи, яка подала заяву про порушення справи про банкрутство, повне найменування (прізвище, ім'я та по батькові) й місцезнаходження (місце проживання) кредитора (кредиторів), на вимогу яких порушено провадження у справі про банкрутство емітента, та найменування суду, який розглядає зазначену справу;

причини порушення провадження у справі про банкрутство емітента та загальна сума вимог кредиторів;

найменування юридичної особи або прізвище, ім'я й по батькові фізичної особи, місцезнаходження або місце проживання арбітражного керуючого емітента, призначеного судом, та дата такої ухвали;

дата проведення підготовчого засідання суду.

10.2. Відомості про винесення ухвали про санацію емітента складаються за формою, наведеною у додатку 10.

Датою вчинення дії вважається дата винесення судом ухвали про проведення санації боржника або дата, коли емітент дізнався чи мав дізнатися про винесення судом ухвали про його санацію.

У Повідомленні розкривається така інформація:

найменування суду, який виніс ухвалу про санацію емітента, дата винесення ухвали, строк санації та основний зміст схваленого плану санації;

найменування або прізвище, ім'я й по батькові, місцезнаходження або місце проживання керуючого санацією, призначеного судом.

11. У разі припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 11.1 цього пункту. У разі припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 11.2 цього пункту. У разі припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням суду емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 11.3 цього пункту.

11.1. Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду складаються за формою, наведеною у додатку 11.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідного рішення вищим органом емітента, а в разі, якщо припинення емітента відбулося за рішенням суду, то датою виникнення подій вважається дата винесення судом відповідного рішення.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення про припинення емітента;

назва уповноваженого органу емітента, що прийняв це рішення, причини такого рішення та спосіб припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення, банкрутство), у тому числі дата проведення загальних зборів (для акціонерних товариств), на яких розглядалось зазначене питання, та результати голосування, із зазначенням кількості голосів "за" та кількості голосів "проти". У разі припинення за рішенням суду зазначається дата прийняття рішення суду, найменування та місцезнаходження суду, яким прийнято таке рішення.

В разі злиття або приєднання зазначаються повне найменування і місцезнаходження всіх осіб, які беруть участь у процедурі злиття або приєднання, умови злиття або приєднання, повне найменування і місцезнаходження юридичної особи, що буде утворена, сума внеску емітента в її статутний капітал, частка емітента у статутному капіталі нового підприємства.

У разі поділу або перетворення зазначається повне найменування юридичної особи (осіб) правонаступника (правонаступників), порядок розподілу активів та зобов'язань, розмір статутного капіталу правонаступника (правонаступників). Також розкривається інформація про порядок та умови обміну акцій (часток, паїв) емітента, який припиняється, на акції (частки, паї) юридичних осіб - правонаступників.

11.2. Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента складаються за формою, наведеною у додатку 12.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідного рішення вищим органом емітента.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення про припинення емітента шляхом ліквідації, назва органу емітента, що прийняв це рішення, причини такого рішення, у тому числі дата проведення загальних зборів, на яких розглядалось зазначене питання, та результати голосування, із зазначенням кількості голосів "за" та кількості голосів "проти";

щодо кредиторів або їх відсутність;

вартість чистих активів, сума зобов'язань й розмір власного капіталу за даними річної фінансової звітності, підтвердженої аудиторським висновком, за рік, який передував даті ухвалення рішення про ліквідацію емітента;

про достатність активів емітента для розрахунку за його зобов'язаннями, а також сума, яка може залишитися після задоволення вимог кредиторів і розподілятиметься між акціонерами.

11.3. Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням суду складаються за формою, наведеною у додатку 13.

Датою вчинення дії вважається дата винесення судового рішення про ліквідацію емітента або дата винесення судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата судового рішення про припинення емітента шляхом ліквідації (у тому числі шляхом ліквідації у справі про банкрутство) та найменування суду, який прийняв таке рішення;

строк дії ліквідаційної процедури;

найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, яка подала заяву про припинення емітента;

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, яка є уповноваженою особою, визначеною відповідно до рішення загальних зборів акціонерного товариства, та має повноваження представляти інтереси акціонерів у процесі провадження справи про банкрутство;

вартість чистих активів, сума зобов'язань й розмір власного капіталу за даними річної фінансової звітності, підтвердженої аудиторським висновком, за рік, який передував даті прийняття рішення про ліквідацію емітента;

щодо достатності активів емітента для розрахунку за його зобов'язаннями, а також сума, яка може залишитися після задоволення вимог кредиторів і розподілятиметься між акціонерами.

Глава 3. Порядок розкриття особливої інформації на фондовому ринку

1. Розкриття особливої інформації має здійснюватись шляхом оприлюднення у стрічці новин, опублікування в офіційному друкованому виданні та подання до Комісії.

Розкриття особливої інформації здійснюється у такі строки:

у стрічці новин - протягом двох робочих днів з дати вчинення дії, але не пізніше 10.00 години третього робочого дня, після дня вчинення дії;

в офіційному друкованому виданні - протягом п'яти робочих днів з дати вчинення дії;

подання до Комісії - протягом десяти робочих днів з дати вчинення дії.

2. У стрічці новин та друкованому виданні емітент розкриває особливу інформацію в описовій формі. Текст Повідомлення за змістом та обсягом має відповідати вимогам, що встановлені до відповідного виду особливої інформації.

При оприлюдненні особливої інформації у стрічці новин та в офіційному друкованому виданні Повідомлення складається за формою, наведеною у додатку 14 до цього Положення.

3. Якщо емітентом розкрито недостовірну особливу інформацію, то він зобов'язаний вжити заходів щодо спростування розкритої недостовірної особливої інформації у той самий спосіб (способи), якими було розкрито таку недостовірну особливу інформацію. У разі наявності виправлена особлива інформація оприлюднюється емітентом у передбачений цим Положенням спосіб одночасно із спростуванням оприлюдненої недостовірної особливої інформації.

3.1. Спростування у стрічці новин має бути здійснено протягом двох робочих днів з дати встановлення факту розкриття недостовірної інформації емітентом.

3.2. Спростування у офіційному друкованому виданні має бути здійснено протягом п'яти робочих днів з дати встановлення факту розкриття недостовірної інформації емітентом.

3.3. Емітент зобов'язаний у семиденний строк з дати встановлення факту розкриття недостовірної інформації емітентом повідомити Комісію про факт оприлюднення недостовірної особливої інформації, надати обґрунтовані пояснення щодо причин оприлюднення недостовірної особливої інформації, надати підтвердження спростування оприлюдненої недостовірної особливої інформації та у разі наявності надати інформацію щодо оприлюднення виправленої особливої інформації.

4. При поданні особливої інформації до Комісії емітенти, які є професійними учасниками фондового ринку, банками, страховиками, інститутами спільного інвестування, емітентами іпотечних сертифікатів, іпотечних облігацій і сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, надають (надсилають) Повідомлення до загального відділу центрального апарату Комісії.

5. При поданні особливої інформації до Комісії емітенти, які не визначені в пункті 4 цієї глави, надають Повідомлення до територіальних органів Комісії за їх місцезнаходженням.

6. Повідомлення, яке подається до Комісії, складається з титульного аркуша (додаток 15) та однієї з наведених у додатках 1 - 13 форм відповідно до виду особливої інформації.

6.1. На титульному аркуші Повідомлення обов'язково зазначається дата оприлюднення інформації у стрічці новин, найменування, дата і номер друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення, та у разі розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет дата оприлюднення та адреса сторінки в мережі Інтернет.

6.2. До Повідомлення на розсуд емітента можуть додаватись документи або їх завірені копії, які підтверджують інформацію, викладену в Повідомленні.

Розділ III. Розкриття емітентами інформації про іпотечні цінні папери

1. До розкриття інформації про іпотечні цінні папери застосовуються положення пунктів 1, 2, 4 - 7 глави 1 розділу II та положення глави 3 розділу II цього Положення.

2. До інформації про іпотечні цінні папери належать відомості про:

зміни у реєстрі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом;

заміну управителя іпотечного покриття, управителя іпотечних активів;

дострокове погашення іпотечних облігацій;

внесення змін до проспекту емісії іпотечних цінних паперів;

заміну управителя фонду операцій з нерухомістю;

припинення функціонування фонду операцій з нерухомістю (далі - ФОН);

трансформацію (перетворення) іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов'язань за розміщеними іпотечними сертифікатами;

заміну фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття;

звернення стягнення на іпотечне покриття;

конвертацію іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН;

призупинення дії дозволів на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН.

3. Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом складаються за формою, наведеною у додатку 16.

Датою вчинення дії вважається дата внесення відомостей про заміну до відповідного реєстру.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення емітентом про заміни у реєстрі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом та найменування органу емітента, що прийняв таке рішення;

випуск іпотечних облігацій або іпотечних сертифікатів, щодо якого прийнято рішення (дата реєстрації та номер свідоцтва про реєстрацію, вид іпотечних облігацій або різновид іпотечних сертифікатів);

частка (у відсотках) іпотечних активів (інших активів) у складі іпотечного покриття або у реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом, щодо яких відбулись зміни;

причини прийняття рішення щодо зміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом;

перелік іпотечних активів (інших активів) (їх найменування та вартість) у складі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом, щодо яких прийнято рішення про виключення, та іпотечні активи (інші активи) (їх найменування та вартість), щодо яких прийнято рішення про включення до складу іпотечного покриття або реєстру забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом. Інформація надається із зазначенням найменування активів та їх вартості.

Інформація надається щодо кожного різновиду іпотечних сертифікатів, виду іпотечних облігацій та їх кожного випуску (траншу).

4. Відомості про заміну управителя іпотечного покриття, управителя іпотечних активів складаються за формою, наведеною у додатку 17.

Датою вчинення дії вважається дата розірвання договору з управителем іпотечного покриття, управителем іпотечних активів.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата укладення договору про управління іпотечним покриттям або іпотечними активами та дата розірвання договору;

суб'єкт, що прийняв рішення про розірвання та/або укладення договору, розкриваються причини прийняття рішення про заміну управителя;

управитель іпотечного покриття або іпотечних активів, з яким укладено (планується укласти) договір на управління іпотечним покриттям або іпотечними активами, та управитель іпотечного покриття або іпотечними активами, з яким розірвано договір. Щодо кожного з управителів зазначаються найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, організаційно-правова форма, місцезнаходження, номер, дата отримання ліцензії (дозволу) та назва органу, що видав ліцензію (дозвіл).

5. Відомості про дострокове погашення іпотечних облігацій складаються за формою, наведеною у додатку 18.

Датою вчинення дії вважається дата настання однієї чи декількох умов, передбачених частиною першою статті 17 або частиною четвертою статті 20 Закону України "Про іпотечні облігації".

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата реєстрації та номер свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій;

дата вчинення дії;

описуються підстави, відповідно до яких у власників іпотечних облігацій виникло право вимагати дострокового погашення належних їм іпотечних облігацій.

6. Відомості про внесення змін до проспекту емісії іпотечних цінних паперів складаються за формою, наведеною у додатку 19.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття емітентом рішення про внесення змін до проспекту емісії іпотечних цінних паперів.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата реєстрації та номер свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних цінних паперів;

дата прийняття емітентом рішення про внесення змін до проспекту емісії розміщених іпотечних цінних паперів;

опис змін до проспекту емісії;

щодо осіб, якими надано згоду на внесення змін до проспекту емісії розміщених іпотечних цінних паперів.

7. У разі заміни управителя ФОН за рішенням суду емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 7.1 цього пункту. У разі заміни управителя ФОН у зв'язку з ліквідацією управителя ФОН емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 7.2 цього пункту.

7.1. Відомості про заміну управителя ФОН за рішенням суду складаються за формою, наведеною у додатку 20.

Датою вчинення дії вважається дата винесення судом рішення про передачу управління ФОН до іншого управителя.

У Повідомленні розкривається така інформація:

назва ФОН;

дата рішення суду, найменування та місцезнаходження суду, який прийняв рішення;

найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження управителя, щодо якого було прийнято рішення суду;

найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження управителя, до якого мають бути передані функції з управління;

причини заміни управителя.

7.2. Відомості про заміну управителя ФОН у разі припинення управителя ФОН складаються за формою, наведеною у додатку 21.

Датою вчинення дії вважається дата укладення договору з новим управителем.

У Повідомленні розкривається така інформація:

назва ФОН;

найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження управителя, якого було припинено;

дата укладення договору з новим управителем;

найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження управителя, до якого переходять функції з управління;

інформація щодо способів припинення управителя.

8. Відомості про припинення функціонування ФОН складаються за формою, наведеною у додатку 22.

Датою вчинення дії вважається дата закінчення строку, на який ФОН був створений, та дата виконання своїх зобов'язань перед власниками сертифікатів відповідно до правил ФОН або дата, коли емітент дізнався або повинен був дізнатись про винесення судом рішення про припинення ФОН.

У Повідомленні розкривається така інформація:

назва ФОН;

дата створення та закінчення строку, на який ФОН був створений, та/або дата рішення суду;

найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження управителя;

причини припинення ФОН.

9. Відомості про трансформацію (перетворення) іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов'язань за розміщеними іпотечними сертифікатами, складаються за формою, наведеною у додатку 23.

Датою вчинення дії вважається дата завершення емітентом іпотечних сертифікатів трансформації (перетворення) іпотечних активів.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата реєстрації та номер свідоцтва про реєстрацію випуск іпотечних сертифікатів, різновид іпотечних сертифікатів;

номінальна вартість розміщених іпотечних сертифікатів, у тому числі ринкова (у разі наявності), та вартість трансформованих іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов'язань за розміщеними іпотечними сертифікатами;

інформація щодо способів та місця оприлюднення скоригованої інформації про випуск іпотечних сертифікатів, надсилання такої інформації усім власникам іпотечних сертифікатів випуску, за яким здійснено трансформацію (перетворення) іпотечних активів;

дата надсилання повідомлення про трансформацію (перетворення) до Комісії;

опис способу розрахунку співвідношення вартості розміщених іпотечних сертифікатів та вартості трансформованих (перетворених) іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов'язань за розміщеними іпотечними сертифікатами.

10. Відомості про заміну фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття, складаються за формою, наведеною у додатку 24.

Датою вчинення дії вважається дата розірвання договору.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата розірвання договору;

найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи, з якою розірвано договір;

особа, що прийняла рішення про розірвання договору, розкриваються причини прийняття рішення про заміну обслуговуючої установи;

інформація щодо умов заміни обслуговуючої установи.

11. Відомості про звернення стягнення на іпотечне покриття складаються за формою, наведеною у додатку 25.

Датою вчинення дії вважається дата:

встановлення факту невиконання або неналежного виконання емітентом грошових зобов'язань за іпотечними облігаціями у строки, визначені у проспекті емісії;

прийняття судового рішення про порушення щодо емітента провадження у справі про банкрутство або призначення тимчасового адміністратора чи ліквідатора;

встановлення факту непроведення заміни іпотечних активів або невключення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття згідно із статтею 14 Закону України "Про іпотечні облігації";

встановлення факту вчинення емітентом щодо іпотечного покриття дій, які суперечать вимогам Закону України "Про іпотечні облігації", якщо такі дії ставлять під загрозу належне виконання емітентом зобов'язань за іпотечними облігаціями;

порушення інших зобов'язань, визначених у проспекті емісії.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата вчинення дії, дата і номер свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій, щодо іпотечного покриття яких вчинена дія;

причина звернення стягнення та особа, що ініціювала звернення стягнення на іпотечне покриття.

12. Відомості про конвертацію іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН складаються за формою, наведеною у додатку 26.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття рішення про конвертацію уповноваженим органом емітента.

У Повідомленні розкривається інформація щодо цінних паперів, які підлягають конвертації (вилученню з обігу), та інформація щодо цінних паперів, на які обмінюватимуться цінні папери, що вилучаються з обігу (дата реєстрації та номер свідоцтва про реєстрацію випуску; форма існування; серія; вид, тип цінних паперів; кількість та загальна вартість, номінальна вартість або частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі тощо).

13. Відомості про прийняття рішення органом виконавчої влади про призупинення дії дозволів на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН складаються за формою, наведеною у додатку 27.

Датою вчинення дії вважається дата, коли емітент дізнався або повинен був дізнатись про призупинення дії дозволу (дозволів) на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН.

У Повідомленні розкривається інформація про причини призупинення дії дозволу (дозволів) на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН, строк, на який призупинено дію зазначеного дозволу (дозволів), орган виконавчої влади, що прийняв таке рішення, та дата, з якої таке рішення набуло чинності.

Розділ IV. Розкриття регулярної квартальної інформації емітентами цінних паперів


Глава 1. Загальні положення про обов'язкове розкриття емітентами цінних паперів регулярної квартальної інформації на фондовому ринку

1. Емітенти зобов'язані розкривати регулярну квартальну інформацію (далі - квартальна інформація) у повному обсязі відповідно до вимог цього Положення.

2. Квартальна інформація складається за підсумками кожного кварталу.

3. Обов'язок здійснювати розкриття квартальної інформації в порядку, передбаченому цим Положенням, поширюється на:

3.1 акціонерні товариства, що мають державну частку в обсязі 25 відсотків і більше акцій у статутному капіталі за станом на перше число звітного кварталу;

3.2 державні (національні) акціонерні товариства;

3.3 холдингові компанії, що мають державну частку в обсязі 25 відсотків і більше акцій у статутному капіталі за станом на перше число звітного кварталу;

3.4 підприємства, пакети акцій (частки, паї) яких передано до статутного капіталу державних (національних) акціонерних товариств та/або холдингових компаній, що мають державну частку в обсязі 25 відсотків і більше акцій у статутному капіталі за станом на перше число звітного кварталу;

3.5 емітентів, які здійснили відкрите розміщення облігацій підприємств;

3.6 емітентів, які здійснили відкрите розміщення іпотечних облігацій;

3.7 емітентів, які здійснили відкрите розміщення іпотечних сертифікатів;

3.8 емітентів, які здійснили відкрите розміщення сертифікатів ФОН.

Глава 2. Склад квартальної інформації емітентів цінних паперів

1. Квартальна інформація емітентів цінних паперів, зазначених у підпунктах 3.1 - 3.4 пункту 3 глави 1 цього розділу, включає:

титульний аркуш;

зміст;

інформацію про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб;

основні відомості про випущені акції;

основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні;

інформацію про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент;

інформацію щодо посади корпоративного секретаря;

інформацію про господарську та фінансову діяльність;

квартальну фінансову звітність;

звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості).

Квартальна інформація складається відповідно до вимог цієї глави та додатка 28 до цього Положення.

1.1. Титульний аркуш квартальної інформації має містити реквізити, обов'язкові для швидкої ідентифікації емітента, засвідчення достовірності квартальної інформації. На титульному аркуші квартальної інформації обов'язково зазначаються дата розміщення квартальної інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та, у разі наявності, адреса сторінки (сторінок) у мережі Інтернет, на якій додатково оприлюднена квартальна інформація.

1.2. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб має містити дані відповідно до пункту 3 "Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб", наведеного в додатку 28.

1.3. Основні відомості про випущені акції мають містити дані відповідно до таблиці, що міститься у пункті 4 "Основні відомості про випущені акції (за звітний період)", наведеної в додатку 28.

1.4. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні мають містити дані відповідно до таблиці, що міститься у пункті 5 "Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)" (для кожного непогашеного випуску облігацій), наведеної у додатку 28.

1.5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент, має містити дані відповідно до пункту 6 "Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент", наведеного в додатку 28.

У разі, якщо емітент самостійно веде реєстр власників іменних цінних паперів, про це зазначається у описі до пункту, вказується номер та дата видачі ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку.

Дані щодо кожної юридичної особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент, указуються окремо.

1.6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря має містити дані відповідно до таблиці, що міститься у пункті 7 "Інформація щодо посади корпоративного секретаря", наведеної у додатку 28.

В описі до таблиці розкривається інформація про досвід роботи корпоративного секретаря, наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, попереднє місце роботи, у разі звільнення попереднього корпоративного секретаря зазначаються причини звільнення.

1.7. Інформація про господарську та фінансову діяльність розкривається емітентом описово відповідно до пункту 8 "Інформація про господарську та фінансову діяльність", наведеного у додатку 28.

2. У разі, якщо емітенти цінних паперів, зазначених у підпунктах 3.1 - 3.4 пункту 3 глави 1 цього розділу, здійснили протягом звітного періоду відкрите розміщення облігацій підприємств, квартальна інформація складається відповідно до пункту 3 цієї глави, а в разі відкритого розміщення іпотечних облігацій та/або іпотечних сертифікатів, та/або сертифікатів ФОН - відповідно до пункту 4 цієї глави.

3. Квартальна інформація емітентів цінних паперів, зазначених у підпункті 3.5 пункту 3 глави 1 цього розділу, включає:

титульний аркуш;

зміст;

інформацію про емітента;

інформацію про посадових осіб емітента;

інформацію про юридичних осіб, послугами яких користується емітент;

відомості про цінні папери емітента;

інформацію про господарську та фінансову діяльність емітента;

відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб;

квартальну фінансову звітність;

звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості).

Квартальна інформація складається відповідно до вимог цієї глави та додатка 29 до цього Положення.

3.1. Титульний аркуш квартальної інформації має містити реквізити, обов'язкові для швидкої ідентифікації емітента, засвідчення достовірності квартальної інформації. На титульному аркуші квартальної інформації обов'язково зазначається дата розміщення квартальної інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та, у разі наявності, адреса сторінки (сторінок) у мережі Інтернет, на якій додатково оприлюднена квартальна інформація.

3.2. Зміст складається за формою, наведеною у додатку 29, та має містити перелік інформації, що входить до складу квартальної інформації. Щодо кожної з інформацій, наведених у змісті, емітент повинен обов'язково зазначити про їх наявність або відсутність та у разі відсутності вказати причини відсутності у примітках.

3.3. Інформація про емітента має містити дані відповідно до пункту 3 "Інформація про емітента", наведеного в додатку 29.

3.4. Інформація про посадових осіб емітента має містити дані відповідно до пункту 4 "Інформація про посадових осіб емітента", наведеного в додатку 29.

Інформація щодо кожної посадової особи вводиться тільки в один рядок таблиці.

У описі до пункту розкривається інформація щодо змін у персональному складі посадових осіб з відповідним обґрунтуванням та інформація про наявність або відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

3.5. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент, має містити дані відповідно до пункту 5 "Інформацію про осіб, послугами яких користується емітент", наведеного в додатку 29.

Інформація вказується про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів. Для емітентів іпотечних облігацій додатково вказується інформація про управителя іпотечного покриття та обслуговуючу установу (за наявності). Для емітентів іпотечних сертифікатів додатково вказується інформація про управителя та обслуговуючу установу. Для емітентів сертифікатів ФОН додатково вказується інформація про управителя. Дані щодо кожної юридичної особи вказуються окремо.

У разі, якщо емітент самостійно веде реєстр власників іменних цінних паперів, про це зазначається у описі до пункту, вказується номер та дата видачі ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку.

3.6. Відомості про цінні папери емітента мають містити дані відповідно до таблиць, що містяться у пунктах 6.1 "Інформація про випуски акцій емітента", 6.2 "Інформація про облігації емітента", 6.3 "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом", наведених у додатку 29.

У описі до таблиць розкривається інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента, а також розкривається інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах, мета емісії, спосіб розміщення тощо.

3.7. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента має містити дані відповідно до таблиці, що міститься у пункті 7 "Інформація про зобов'язання емітента", наведеної в додатку 29.

3.8. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб мають містити дані відповідно до пункту 8 "Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб", наведеного в додатку 29.

В описі до пункту розкривається інформація щодо форми участі, відсоток акцій (часток, паїв), що належать емітенту у новоствореній юридичній особі, активи, надані емітентом у якості внеску, права, що належать емітенту щодо управління створеною юридичною особою.

Дані щодо кожної юридичної особи вказуються окремо.

4. Квартальна інформація емітентів цінних паперів, перелічених у підпунктах 3.6 - 3.8 пункту 3 глави 1 цього розділу, складається відповідно до пункту 3 цієї глави та має додатково містити, у разі випуску відповідного виду цінних паперів:

інформацію про конвертацію цінних паперів;

інформацію про заміну управителя;

інформацію про керуючого іпотекою (для емітентів іпотечних сертифікатів);

інформацію про трансформацію іпотечних активів (для емітентів іпотечних сертифікатів);

інформацію про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом (для емітентів іпотечних сертифікатів);

інформацію про іпотечне покриття;

інформацію про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів (для емітентів іпотечних цінних паперів).

4.1. Інформація про конвертацію цінних паперів розкривається відповідно до додатка 30.

Обов'язково зазначаються дати розкриття інформацій про конвертацію цінних паперів відповідно до розділу III цього Положення.

4.2. Інформація про заміну управителя має містити дані відповідно до таблиці, що міститься у пункті "Інформація про заміну управителя", наведеної в додатку 31, який заповнюється емітентами іпотечних сертифікатів, іпотечних облігацій, сертифікатів ФОН.

В описі до таблиці розкривається інформація щодо дати розірвання договору з управителем, вказується суб'єкт, що прийняв рішення про розірвання договору, причини (підстави) такого рішення.

4.3. Інформація про керуючого іпотекою розкривається відповідно до додатка 32, який заповнюється емітентами іпотечних сертифікатів.

4.4. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів розкривається відповідно до додатка 33, який заповнюється емітентами іпотечних сертифікатів.

Інформація надається за кожним випуском, за кожним траншем в межах випуску.

4.5. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом розкривається відповідно до додатка 34, який заповнюється емітентами іпотечних сертифікатів.

Інформація надається щодо кожного різновиду іпотечних сертифікатів, виду іпотечних облігацій та їх кожного випуску (траншу).

4.6. Інформація про іпотечне покриття має містити дані відповідно до таблиць, що містяться у пунктах "Інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття", "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям", "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду", "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття", наведених у додатку 35, який заповнюється емітентами іпотечних облігацій.

Інформація надається щодо кожного випуску іпотечних облігацій.

4.7. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів, розкривається відповідно до додатка 36, який заповнюється емітентами іпотечних сертифікатів та іпотечних облігацій.

4.8. У разі проведення позапланового аудиту реєстру іпотечного покриття відповідно до вимог, встановлених відповідним нормативно-правовим актом Комісії, ем тент іпотечних облігацій додає аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації".

4.9. Інформація, визначена у цьому пункті, включається емітентами, зазначеними у підпунктах 3.6 - 3.8 пункту 3 глави 1 цього розділу, до складу квартальної інформації, в разі її наявності, і виключно у випадках, якщо протягом звітного періоду відбулись будь-які зміни щодо такої інформації. Якщо протягом звітного періоду зміни в інформації, переліченій у цьому пункті, не відбувались, відповідні додатки не заповнюються та не включаються до складу квартальної інформації. У цьому випадку емітентом у примітках до змісту квартальної інформації вказуються причини відсутності такої інформації.

5. У разі наявності емітенти, зазначені у підпунктах 3.1 - 3.8 пункту 3 глави 1 цього розділу, у складі квартальної інформації додатково надають фінансову звітність, складену відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

6. Обов'язок по розкриттю квартальної інформації емітентами, зазначеними у підпунктах 3.5 - 3.8 пункту 3 глави 1 цього розділу, припиняється з наступного кварталу після кварталу, в якому скасовано державну реєстрацію випуску цінних паперів.

7. На емітентів, зазначених у підпунктах 3.6 - 3.8 пункту 3 глави 1 цього розділу, норми пункту 6 цієї глави не поширюються у разі, якщо у обігу знаходяться інші види цінних паперів, випуски яких не скасовані.

Глава 3. Порядок розкриття квартальної інформації на фондовому ринку

1. Розкриття квартальної інформації на фондовому ринку здійснюється шляхом її розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та подання до Комісії.

2. Особи, зазначені у підпунктах 3.2 та 3.3 пункту 3 глави 1 цього розділу, зобов'язані розкрити квартальну інформацію у строк не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу, квартальну інформацію за четвертий квартал - не пізніше 15 квітня року, наступного за звітним роком.

3. Особи, зазначені у підпунктах 3.1, 3.4 - 3.8 пункту 3 глави 1 цього розділу, зобов'язані розкрити квартальну інформацію у строк не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом, квартальну інформацію за четвертий квартал - не пізніше 20 лютого року, наступного за звітним роком.

4. При наданні квартальної інформації до Комісії:

особи, зазначені у підпунктах 3.1 - 3.5 пункту 3 глави 1 цього розділу, надають (надсилають) квартальну інформацію до територіального органу Комісії за їх місцезнаходженням. У разі, якщо особи, зазначені в підпунктах 3.1 - 3.5 пункту 3 глави 1 цього розділу, є банками та/або здійснили відкрите розміщення іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН, квартальна інформація надається (надсилається) до загального відділу центрального апарату Комісії;

особи, зазначені у підпунктах 3.6 - 3.8 пункту 3 глави 1 цього розділу, надають (надсилають) квартальну інформацію до загального відділу центрального апарату Комісії.

Розділ V. Розкриття регулярної річної інформації емітентами


Глава 1. Загальні положення про обов'язкове розкриття емітентами цінних паперів регулярної річної інформації на фондовому ринку

1. Емітенти цінних паперів зобов'язані розкривати регулярну річну інформацію (далі - річна інформація) у повному обсязі відповідно до вимог цього розділу.

2. Звітним періодом для складання річної інформації є календарний рік.

Перший звітний рік новоствореного емітента може бути меншим за 12 місяців, він обчислюється:

для акціонерних товариств - з дати державної реєстрації товариства до 31 грудня звітного року включно;

для емітентів цінних паперів, крім акцій, - з дня реєстрації випуску до 31 грудня звітного року включно.

Глава 2. Склад річної інформації емітентів цінних паперів

1. Річна інформація емітентів цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевих позик) включає:

титульний аркуш;

зміст;

основні відомості про емітента;

інформацію про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв);

інформацію про чисельність працівників та оплату їх праці;

інформацію про посадових осіб емітента;

інформацію про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента;

інформацію про загальні збори акціонерів;

інформацію про дивіденди;

інформацію про юридичних осіб, послугами яких користується емітент;

відомості про цінні папери емітента;

опис бізнесу;

інформацію про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента;

інформацію про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів;

відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду;

інформацію про стан корпоративного управління (для акціонерних товариств);

річну фінансову звітність;

аудиторський висновок;

копію протоколу загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії);

звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості).

Річна інформація складається відповідно до вимог цієї глави та додатка 37 до цього Положення.

1.1. Емітенти іпотечних сертифікатів, емітенти іпотечних облігацій, емітенти сертифікатів ФОН до складу річної інформації додають іншу інформацію відповідно до глав 3 - 5 цього розділу.

1.2. У разі наявності емітентом у складі річної інформації додатково надається фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

1.3. Титульний аркуш річної інформації містить реквізити, обов'язкові для швидкої ідентифікації емітента, засвідчення достовірності річної інформації.

На титульному аркуші річної інформації обов'язково зазначається дата розміщення річної інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, адреса сторінки (сторінок) у мережі Інтернет, на якій додатково оприлюднена річна інформація та найменування, дата і номер офіційного друкованого видання.

1.4. Зміст складається у формі, наведеній у додатку 37, та має містити перелік інформації, що входить до складу річної інформації. Щодо кожної з інформацій, наведених у змісті, емітент повинен зазначити про їх наявність та у разі відсутності вказати причини відсутності у примітках.

1.5. Основні відомості про емітента мають містити дані відповідно до пункту 3.1 "Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента", пункту 3.2 "Інформація про державну реєстрацію емітента", пункту 3.3 "Банки, що обслуговують емітента", пункту 3.4 "Основні види діяльності", до таблиці, що міститься у пункті 3.5 "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності", пункту 3.6 "Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств", до таблиці, що міститься у пункті 3.7 "Інформація про рейтингове агентство", пункту 3.8 "Інформація про органи управління емітента", наведених у додатку 37.

В описі до пункту 3.5 "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" розкривається інформація стосовно прогнозу емітента щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу).

Акціонерні товариства, щодо яких винесено судом ухвалу про санацію та призначено керуючого санацією або введено процедуру розпорядження майном і призначено розпорядника майна, пункт 3.7 "Інформація про рейтингове агентство" не заповнюють.

Пункт 3.8 "Інформація про органи управління емітента" не заповнюють емітенти - акціонерні товариства.

1.6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) має містити дані відповідно до таблиці, що міститься у пункті 4 "Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)", наведеної в додатку 37.

1.7. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці має містити дані відповідно до пункту 5 "Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці", наведеного в додатку 37.

1.8. Інформація про посадових осіб емітента має містити дані відповідно до пункту 6.1 "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" та таблиці, що міститься у пункті 6.2 "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента", наведених у додатку 37.

У інформації зазначаються відомості щодо голови (керівника) та членів виконавчого органу, голови ревізійної комісії, голови та членів ради товариства та головного бухгалтера. Інформація зазначається щодо кожної посадової особи окремо.

У описі до пункту 6.1 "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" вказується інформація стосовно повноважень та обов'язків посадових осіб емітента, розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій таким особам емітентом. У разі, якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити посаду, найменування та місцезнаходження підприємства.

У описі до таблиці 6.2 "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" обґрунтовуються зміни у персональному складі щодо кожної з посадових осіб, вказується інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Вказується інформація щодо стажу роботи та перелік попередніх посад.

1.9. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента, має містити дані відповідно до таблиці, що міститься у пункті 7 "Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента", наведеної в додатку 37.

1.10. Інформація про загальні збори акціонерів заповнюється акціонерними товариствами та має містити дані відповідно до таблиці, що міститься у пункті 8 "Інформація про загальні збори акціонерів", наведеної в додатку 37.

У описі до таблиці зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів, зазначається особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного. У разі, якщо загальні збори не відбулися, вказуються причини.

1.11. Інформація про дивіденди має містити дані відповідно до таблиці, що міститься у пункті 9 "Інформація про дивіденди", наведеної в додатку 37.

У описі до таблиці зазначається (по простих та привілейованих акціях окремо) дата закриття реєстру для виплати дивідендів (якщо вони будуть виплачуватись) (за звітний період), дата початку виплати дивідендів (за звітний період), дата закінчення виплати дивідендів.

1.12. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент, має містити дані відповідно до таблиці, що міститься у пункті 10 "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент", наведеної в додатку 37.

Інформація вказується про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів. Для емітентів іпотечних облігацій додатково вказується інформація про управителя іпотечного покриття та обслуговуючу установу (за наявності). Для емітентів іпотечних сертифікатів додатково вказується інформація про управителя та обслуговуючу установу. Для емітентів сертифікатів ФОН додатково вказується інформація про управителя. Дані щодо кожної юридичної особи вказуються окремо.

У разі, якщо емітент самостійно веде реєстр власників іменних цінних паперів, про це зазначається у описі до таблиці 10 "Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент", вказується номер та дата видачі ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку.

1.13. Відомості про цінні папери емітента мають містити дані відповідно до таблиць, що містяться у пунктах "11.1. Інформація про випуски акцій", 11.2.1 "Процентні облігації", 11.2.2 "Дисконтні облігації", 11.2.3 "Цільові (безпроцентні) облігації", 11.3 "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)", 11.4 "Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду", 11.5 "Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів", наведених у додатку 37.

У описі до таблиць розкривається інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента, а також розкривається інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах, мета додаткової емісії, спосіб розміщення тощо.

1.14. Опис бізнесу емітента розкривається в описовій формі відповідно до пункту 12 "Опис бізнесу", наведеного у додатку 37.

1.15. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента має містити дані відповідно до таблиць, що містяться у пунктах 13.1 "Інформація про основні засоби емітента", 13.2 "Інформація щодо вартості чистих активів емітента", 13.3 "Інформація про зобов'язання емітента", наведених у додатку 37.

У описі до таблиці, що міститься у пункті 13.1 "Інформація про основні засоби емітента", вказуються терміни та умови користування основними засобами (за основними групами), первісна вартість основних засобів, ступінь їх зносу, ступінь їх використання, сума нарахованого зносу, чим зумовлені суттєві зміни у вартості основних засобів, а також інформація про всі обмеження на використання майна емітента.

У таблиці 13.2 "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" вказується розрахунок вартості чистих активів, який складається акціонерними товариствами та емітентами - товариствами з обмеженою відповідальністю, окрім тих, що здійснюють банківську, страхову діяльність та діяльність інститутів спільного інвестування.

У описі до таблиці, що міститься у пункті 13.2 "Інформація щодо вартості чистих активів емітента", описується методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди.

У висновку до таблиці, що міститься у пункті 13.2 "Інформація щодо вартості чистих активів емітента", вказується інформація щодо відповідності вимогам законодавства вартості чистих активів, розміру статутного капіталу.

1.16. Інформація про гарантії третьої особи за випусками боргових цінних паперів розкривається у разі надання гарантії третьою особою щодо виконання зобов'язань емітента за кожним випуском боргових цінних паперів, за яким надано такі гарантії.

Інформація має містити дані відповідно до таблиці, що міститься у пункті 14 "Інформація про гарантії третьої особи за випусками боргових цінних паперів", наведеної в додатку 37.

У описі до таблиці розкриваються відомості про умови гарантії.

1.17. Відомості щодо особливої інформації відповідно до розділу II цього Положення та інформації про іпотечні цінні папери відповідно до розділу III цього Положення, що виникала протягом звітного періоду, надаються відповідно до таблиці, що міститься у пункті 15 "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом року", наведеної у додатку 37.

1.18. Інформація про стан корпоративного управління розкривається акціонерними товариствами відповідно до додатка 38.

1.19. Проведення аудиторських перевірок (складання аудиторських висновків) емітентів - фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, може здійснюватися аудиторськими фірмами (аудиторами), які включені до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів.

2. Емітенти облігацій місцевих позик складають річну інформацію відповідно до глави 6 цього розділу.

Глава 3. Особливості складання річного звіту емітентами іпотечних облігацій

1. Емітентами іпотечних облігацій до річної інформації, складеної у відповідності до пункту 1 глави 2 цього розділу, додається інформація відповідно до додатка 39.

2. У описі до таблиці, що міститься у пункті "Інформація про випуски іпотечних облігацій", розкривається початковий розмір іпотечного покриття відповідно до проспекту емісії, порядок та строк розміщення іпотечних облігацій; опис іпотечних облігацій (кількість, номінальна вартість, дохідність, строки та порядок погашення), обов'язки емітента за іпотечними облігаціями; інформація про додаткові гарантії виконання зобов'язань емітента за іпотечними облігаціями або договорів про збереження реальної вартості, зміст таких гарантій або договорів, відомості про особу-гаранта або сторону договору; мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення іпотечних облігацій. Розкривається інформація щодо сплати дохідності за іпотечними облігаціями за звітний період з розрахунку дохідності на одну іпотечну облігацію, яка має містити відомості щодо регулярності та розміру періодичних платежів у рахунок сплати процентів за іпотечними та іншими активами у складі іпотечного покриття та їх відповідність регулярності та розміру періодичних платежів емітента у рахунок сплати процентів звичайними іпотечними облігаціями. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від продажу іпотечних облігацій, та терміни виплати процентів за іпотечними облігаціями. Розмір винагороди управителю іпотечного покриття.

Інформація розкривається за кожним випуском іпотечних облігацій.

3. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття розкривається відповідно до таблиць, що містяться у пунктах "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям", "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду", "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття", "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду", "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року", "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття".

Інформація розкривається за кожним випуском іпотечних облігацій.

У описі до таблиці, що міститься у пункті "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду", зазначається інформація щодо динаміки зміни розміру іпотечного покриття та його співвідношення (суми) до розміру зобов'язань за кожним випуском іпотечних облігацій за попередній звітний період, інформація щодо заміни інших активів у складі іпотечного покриття, інформація щодо переліку інших активів, у складі іпотечного покриття, за якими відбулися зміни.

У описі до таблиці, що міститься у пункті "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття", зазначається інформація щодо інших активів у складі іпотечного покриття, співвідношення (у відсотках) інших іпотечних активів до загального розміру іпотечного покриття до і після внесення змін.

4. У разі проведення позапланового аудиту реєстру іпотечного покриття відповідно до вимог, встановлених Законом України "Про іпотечні облігації", емітент включає до складу річної інформації текст аудиторського висновку за результатами проведення позапланового аудиту реєстру іпотечного покриття та додає його до паперової форми річної інформації.

Глава 4. Особливості складання річного звіту емітентами іпотечних сертифікатів

1. Емітентами іпотечних сертифікатів до річної інформації, складеної відповідно до пункту 1 глави 2 цього розділу, додається інформація відповідно до додатка 40.

2. У описі до таблиці, що міститься у пункті "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів", обов'язково розкривається така інформація: порядок та строк розміщення іпотечних сертифікатів, можливість та умови дострокового погашення, конвертації, модель розрахунку дохідності за іпотечними сертифікатами.

Інформація розкривається за кожним випуском іпотечних сертифікатів.

3. У описі до таблиці, що міститься у пункті "Інформація щодо реєстру іпотечних активів", розкривається інша інформація стосовно стану виконання емітентом зобов'язань за випусками іпотечних сертифікатів та інші відомості, що можуть бути важливі для інвестора.

Інформація розкривається за кожним випуском різновидів іпотечних сертифікатів.

Глава 5. Особливості складання річного звіту емітентами сертифікатів ФОН

1. Емітентами сертифікатів ФОН до річної інформації, складеної у відповідності до пункту 1 глави 2 цього розділу, включаються:

основні відомості про ФОН;

інформація про випуски сертифікатів ФОН;

інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН;

розрахунок вартості чистих активів ФОН;

правила ФОН.

Річна інформація емітентів сертифікатів ФОН складається відповідно до вимог цієї глави та додатка 41 до цього Положення.

2. У описі до таблиці, що міститься у пункті "Основні відомості про ФОН", у описовій формі надається інформація щодо найменування, місцезнаходження та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ управителя ФОН, найменування, місцезнаходження та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ банку, в якому відкрито рахунок ФОН, дати та номера договору, укладеного між емітентом та забудовником, найменування, місцезнаходження та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ забудовника. Зазначається посада та прізвище, ім'я, по батькові керівника забудовника, місцезнаходження об'єкта (об'єктів) будівництва та термін вводу в експлуатацію об'єкта (об'єктів) будівництва.

Вказується розмір коштів, направлених на фінансування будівництва за попередній та звітний періоди, та розмір винагороди управителя за попередній та звітний періоди.

Зазначається назва, місцезнаходження та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ установи, яка здійснює облік та перехід прав власності на сертифікати ФОН.

3. У описі до таблиці, що міститься у пункті "Інформація про випуски сертифікатів ФОН", у описовій формі надається інформація щодо: мети випуску сертифікатів ФОН, порядку та строків розміщення та погашення сертифікатів ФОН. Зазначається інформація щодо дострокового погашення, конвертації, обмеження інвестування (відповідно до інвестиційної декларації та проспекту емісії сертифікатів ФОН) тощо.

4. У описі до таблиці, що міститься у пункті "Розрахунок вартості чистих активів ФОН", у описовій формі надається інформація щодо визначення вартості чистих активів ФОН, відповідно до правил ФОН, в тому числі вказується формула, за якою розраховуються чисті активи ФОН, та надається її опис.

Глава 6. Особливості складання річного звіту емітентами облігацій місцевих позик

1. У річній інформації емітенти облігацій місцевих позик розкривають інформацію в описовій формі та у послідовності, визначеній у додатку 42.

2. Емітенти облігацій місцевих позик розкривають іншу інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі.

Глава 7. Порядок розкриття регулярної річної інформації на фондовому ринку

1. Розкриття річної інформації має здійснюватись шляхом розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, опублікування у офіційному друкованому виданні та подання до Комісії.

Розкриття річної інформації здійснюється у такі строки:

розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії - у строк не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним;

опублікування у офіційному друкованому виданні - у строк не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним;

подання до Комісії - не пізніше 1 червня року, наступного за звітним.

2. Емітент може на власний розсуд додатково оприлюднити інформацію у мережі Інтернет.

3. Опублікування річної інформації у офіційному друкованому виданні (крім річної інформації емітентів облігацій місцевих позик) здійснюється за формою, наведеною у додатку 43 до цього Положення.

Опублікування річної інформації емітентів облігацій місцевих позик здійснюється за формою, наведеною у пункті 1 та 3 додатка 42 до цього Положення.

Емітенти зобов'язані зберігати примірник офіційного друкованого видання, у якому опубліковано річну інформацію, протягом трьох років.

4. При поданні річної інформації до Комісії емітенти, які є професійними учасниками фондового ринку, банками, страховиками, інститутами спільного інвестування, та емітенти іпотечних сертифікатів, іпотечних облігацій, сертифікатів ФОН, емітенти облігацій місцевих позик надають (надсилають) річну інформацію до загального відділу центрального апарату Комісії.

5. При поданні річної інформації до Комісії емітенти, які не визначені в пункті 4 цієї глави, подають (надсилають) річну інформацію до територіального органу Комісії згідно з їх місцезнаходженням.

6. До складу річної інформації, що подається до Комісії, додається копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період та на яких затверджено результати діяльності емітента за звітний рік.

Копія протоколу повинна бути прошнурована, пронумерована та скріплена відбитком печатки емітента та підписом керівника емітента. На зворотному боці останньої сторінки копії протоколу робиться такий напис: "Прошнуровано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки емітента та підписом керівника емітента (кількість) сторінок".

У разі, якщо загальні збори емітента не проводились або не відбулись, до річної інформації має бути додана довідка, складена у довільній формі з поясненням причин. Довідка засвідчується підписом керівника емітента та відбитком печатки емітента.

У разі, якщо загальні збори, що затверджують результати діяльності за звітний рік, відбулись після розкриття річної інформації, емітент має у двотижневий строк з дати проведення загальних зборів подати (надіслати) до Комісії копію протоколу загальних зборів.

7. До складу річної інформації, що подається до Комісії, додається аудиторський висновок у паперовій формі, зшитий та засвідчений підписом та відбитком печатки аудитора (аудиторської фірми).

8. До складу річної інформації, що подається до Комісії емітентами іпотечних облігацій, додається витяг з реєстру кожного іпотечного покриття, складений за станом на дату останнього оновлення емітентом даних реєстру іпотечного покриття відповідно до Закону України "Про іпотечні облігації".

Розділ VI. Склад та порядок подання річної інформації емітентами - закритими акціонерними товариствами

1. Річна інформація закритих акціонерних товариств, які не здійснювали відкрите розміщення цінних паперів, повинна містити такі відомості:

найменування та місцезнаходження емітента, розмір його статутного капіталу;

органи управління емітента, його посадові особи та засновники;

цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), розміщення та лістинг цінних паперів;

інформація про рейтингове агентство;

річна фінансова звітність;

аудиторський висновок.

2. Закриті акціонерні товариства, щодо яких винесено судом ухвалу про санацію та призначено керуючого санацією або введено процедуру розпорядження майном і призначено розпорядника майна, інформацію про рейтингове агентство не розкривають.

3. Розкриття річної інформації емітентами - закритими акціонерними товариствами, які не здійснювали відкрите розміщення цінних паперів, здійснюється шляхом:

розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії - у строк не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним;

опублікування в офіційних друкованих виданнях - у строк не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним;

подання її до Комісії не пізніше 1 червня року, наступного за звітним.

4. Річна інформація емітентів - закритих акціонерних товариств, які не здійснювали відкрите розміщення цінних паперів, що розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та опубліковується в офіційних друкованих виданнях, повинна містити у довільній формі відомості відповідно до пункту 1 цього розділу.

5. Річна інформація емітентів - закритих акціонерних товариств, які не здійснювали відкрите розміщення цінних паперів, що подається до Комісії, складається відповідно до форми, наведеної у додатку 44 до цього Положення.

Титульний аркуш річної інформації емітентів - закритих акціонерних товариств, які не здійснювали відкрите розміщення цінних паперів, має містити реквізити, обов'язкові для швидкої ідентифікації емітента, засвідчення достовірності річної інформації. На титульному аркуші річної інформації обов'язково зазначаються дата розміщення річної інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, найменування, дата і номер офіційного друкованого видання та, у разі наявності, адреса сторінки (сторінок) у мережі Інтернет, на якій додатково оприлюднена річна інформація.

Зміст складається у формі, наведеній у додатку 44, та має містити перелік інформації, що входить до складу річної інформації. Щодо кожної з інформацій, наведених у змісті, емітент повинен обов'язково зазначити про їх наявність або відсутність та у разі відсутності вказати причини відсутності у примітках.

6. При поданні річної інформації до Комісії емітенти, які є професійними учасниками фондового ринку, банками, страховиками, інститутами спільного інвестування, та емітенти іпотечних сертифікатів, іпотечних облігацій, сертифікатів ФОН надають (надсилають) річну інформацію до загального відділу центрального апарату Комісії.

7. При поданні річної інформації до Комісії емітенти, які не визначені в пункті 6 цього розділу, подають (надсилають) річну інформацію до територіального органу Комісії за їх місцезнаходженням.

8. На вимогу уповноваженої особи Комісії емітент - закрите акціонерне товариство зобов'язане надати додаткову інформацію щодо фінансово-господарської діяльності товариства.

Розділ VII. Державний контроль за розкриттям інформації емітентами цінних паперів

1. Державний контроль за розкриттям Інформації емітентами цінних паперів відповідно до вимог законодавства, в тому числі нормативно-правових актів Комісії, здійснює Комісія.

2. За нерозкриття Інформації в обсягах, передбачених цим Положенням, емітент несе відповідальність відповідно до законодавства.

 

Директор департаменту
моніторингу та стратегії
розвитку фондового ринку  
 
 
О. Табала

Прочитано 3748 раз Обсудить на форуме
Подписывайтесь на канал Антирейд в вайбере и телеграмме.

тел. (044) 229-6950

(многоканальный)

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

При цитировании и использовании любых материалов ссылка на antiraid.com.ua обязательна.

Все права защищены Antiraid 2014.

Разработка и сопровождение - WEBMISTER.