Скорочення підстав для позапланових документальних перевірок

ДФС нагадала про скорочення переліку та часткову зміну обставин, за наявності яких може бути проведена позапланова документальна перевірка.

А саме: скасовано можливість проведення перевірок з питань дотримання податкового законодавства у разі, якщо отримано податкову інформацію або за наслідками перевірок інших платників податків виявлено факти, що свідчать про порушення платником податків податкового законодавства.

Можливість проведення документальних позапланових перевірок залишена лише для перевірок з питань дотримання валютного та іншого законодавства, не врегульованого Податковим кодексом України. А також у разі виявлення недостовірності даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків, і якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначено про виявлену недостовірність даних, та відповідну декларацію протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту.

Що стосується проведення документальних позапланових перевірок, які розпочаті до 01.01.2016, то такі перевірки завершуються відповідно до підстав, з яких вони призначені, та наказів про їх проведення.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

01 лютого 2016 року № 3069/7/99-99-22-04-02-17

Головним управлінням ДФС в областях, м. Києві,

Міжрегіональному головному управлінню ДФС —

Центральному офісу з обслуговування великих платників

Про проведення перевірок у 2016 році

Державна фiскальна служба України у зв’язку iз набранням з 01.01.2016 р. чинностi Законом України вiд 24 грудня 2015 року № 909-VIII «Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актiв України щодо забезпечення збалансованостi бюджетних надходжень у 2016 роцi» (далi — Закон № 909) повiдомляє таке.

Законом № 909 скорочено перелiк та частково змiнено обставини, за наявностi яких може бути проведена позапланова документальна перевiрка, зокрема, внесено змiни до пiдпункту 78.1.1 пункту 78.1 статтi 78 Податкового кодексу України (далi — Кодекс), а саме виключено можливiсть проведення перевiрок з питань дотримання податкового законодавства у разi, якщо отримано податкову iнформацiю або за наслiдками перевiрок iнших платникiв податкiв виявлено факти, що свiдчать про порушення платником податкiв податкового законодавства.

Вiдповiдно до пiдпункту 78.1.1 пункту 78.1 статтi 78 Кодексу у редакцiї Закону № 909 з 01.01.2016 р. можливiсть проведення документальних позапланових перевiрок залишена лише для перевiрок з питань дотримання валютного та iншого законодавства, не врегульованого цим Кодексом.

У зв’язку з цим у разi отримання контролюючим органом податкової iнформацiї, що свiдчить про порушення платником податкiв податкового законодавства, органiзацiю та проведення документальних позапланових перевiрок доцiльно здiйснювати на пiдставi пiдпункту 78.1.4 пункту 78.1 статтi 78 Кодексу (виявлено недостовiрнiсть даних, що мiстяться у податкових декларацiях, поданих платником податкiв, якщо платник податкiв не надасть пояснення та їх документальнi пiдтвердження на письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначено про виявлену недостовiрнiсть даних, та вiдповiдну декларацiю протягом 10 робочих днiв з дня отримання запиту).

З метою запобiгання конфлiктним ситуацiям та судовим спорам з платниками податкiв при органiзацiї та проведеннi позапланових документальних перевiрок за обставин, наведених у пiдпунктi 78.1.4 пункту 78.1 статтi 78 Кодексу, необхiдно забезпечити:

здiйснення належного аналiзу отриманої податкової iнформацiї;

проведення аналiзу впливу податкової iнформацiї на достовiрнiсть даних, що мiстяться у вiдповiдних податкових декларацiях;

оформлення належним чином та направлення з дотриманням вимог пункту 73.3 статтi 73 та пiдпункту 78.1.4 пункту 78.1 статтi 78 Кодексу запитiв платникам податкiв iз зазначенням пiдстав для їх надiслання, iнформацiї, яка мiстить данi про виявленi факти, що пiдтверджують недостовiрнiсть даних декларацiй, перелiку iнформацiї та документiв, якi необхiдно надати, тощо.

Також з метою органiзацiї та проведення позапланових документальних перевiрок платникiв податкiв слiд проаналiзувати наявнiсть iнших обставин, що вiдповiдно до Кодексу можуть бути пiдставою для їх проведення, передбачених пунктом 78.1 статтi 78 Кодексу.

Що стосується проведення документальних позапланових перевiрок, якi розпочатi до набрання чинностi Законом № 909, то такi перевiрки завершуються вiдповiдно до пiдстав, з яких вони призначенi, та наказiв про їх проведення.

З огляду на викладене, доручаю довести зазначене до вiдома пiдпорядкованих органiв ДФС та врахувати при проведеннi контрольно-перевiрочних заходiв щодо суб’єктiв господарювання — юридичних осiб, їх вiдокремлених пiдроздiлiв та представництв нерезидентiв i забезпечити неухильне дотримання вимог Кодексу iз врахуванням внесених до нього змiн.

Голова

Р. М. Насiров

Хотите быть в курсе последних важных событий? Подписывайтесь на телеграмм-канал АНТИРЕЙД t.me/antiraid